Search form

Mateo 19:27

27Rakanake Pedro, ikantanake: “Jirikapaini nokaataiyakeni nokowi noyaatemi, nookanawentanakawo maawoini tzimimotanari. ¿Oitaka ripinaitainari paata?”