Search form

Mateo 19:4

4Rakanakeri irirori, ikantanakeri: “¿Tema piñaanatakotziri owakera riwetsikantaitakariri atziri. Tema riwetsikaitake shirampari eejatzi tsinane?