Search form

Mateo 2:11

11Areetaiyapaakani pankotsiki, iñaapaakeri eentsi eejatzi inaanate María. Rotziwerowashitapaakari, iñaapinkathatapaakeri. Roosoryaakotapaakero ramakeniriri, ipapaakeri ooro, ipakeri kasankayetatsiri, ipakeri eejatzi kasankaari kepishaatatsiri. Osheki owinawo jirokapaini.