Search form

Mateo 2:13

Raperaataitziri eentsipaini

13Ari ripiyaawo yowairentzipaini. Rapiitairo imaninkarite Pawa riñaanatairi José rimishireki, ikantziri: “José, pishiyakayeri eentsi eejatzi inaanate nampitsiki Egipto. Ari pisaikeri janta irojatzi nonkantantaimiri: ‘Pipiyai.’ Awotsikitake Herodes ritsitokeri eentsi.”