Search form

Mateo 2:16

16Ikanta Herodes, yotake ramatawitakeri yowairentzipaini, te ripiyashitaari. Ityaanakari imashirenka. Rotyaantake rowayeritepaini, ikantakeri: “Piyaate Belén-ki, paperaateri eentsipaini. Pithonkeri maawoini, petanakyaari owakera tzimaintsiri irijatzi tzimaintsiri apite rosarentsite.” Tema ikamantakeri chapinki yowairentzi tsikapaite iñaakeri impokiro.