Search form

Mateo 2:18

18Icheraaperotatzi Ramá-sato iragaiyani.

Osheninkathori Raquel-ni iraakotakariri eentsitepaini.

Iro owashiretantakari rowamayitaitakerowa maawoini eenchaanite.