Search form

Mateo 2:9

9Irojatzi riyaatantanakari. Eejatzi iñaanairi impokiro iñaakeri chapinki inampiki. Iñaatziiri rowaatzinkapaaka, iro riyotantapaakawori pankotsi risaikakera eentsi.