Search form

Mateo 20:1

Antawaitatsiri chochokimashiki

1“Jiroka ikanta ipinkathariwentantai Inkitesatzi, roshiyakowaitakari ikanta apaani atziri tzimatsiri ichochokimashite. Riyaatake okiteeshetamanai ramine antawaitatsine iwankiremashiki.