Search form

Mateo 20:10

10Irojatzi ripokaiyantakani ananinkaintsiri rantawaitake, roshiyakaatzi iri ripinaperoiteri. Te, apapentyaki koriki ripinaitakeri eejatzi.