Search form

Mateo 20:17

Rapiitairo Jesús ikenkithatakotziro rowamagaiteri

(Mr. 10.32-34; Lc. 18.31-34)

17Ikanta ritonkaanake Jesús riyaatero Jerusalén-ki, raanakeri 12 riyotaanewo ikenakaanairi awotsiki, ari ikantakeri: