Search form

Mateo 20:28

28Te iro ripokantyaari Itomi Atziri rimperatantya iro ripokantari roshiyakotyaari onampitaarewo, inkamawentante, iriira pinakowentairine maawoini.”