Search form

Mateo 20:3

3Ikanta reenokiityaapaake ooryaa eejatzi ripiyanaawo ashitawori iwankiremashi nampitsiki. Iñaapai itsipa ikatziyaiyani tekaatsi rantawaire.