Search form

Mateo 20:30

30Ari risaikake awotsinampiki apite mawityaakiri. Kemake irirori, ikantaitzi: “Ari inkenapaake Jesús jaka awotsiki.” Irootake ikaimantanakari, ikantzi: “¡Pinkatharí, icharinetari David-ni, pineshironkataina naaka!”