Search form

Mateo 20:6

6Ari ikantakero eejatzi otsireniityaanake, iñaapai atziri risaikaiyini, tekaatsi rantawaire, rosampitapaakeri: ‘¿Tekaatsima pantawaire pisaikashiwaitantari kiteesheriki?’