Search form

Mateo 20:8

8Okanta otsirenitanake, ashitawori iwankiremashi, ikantakeri oisaikiniriri iyorikite: ‘Pinkaimeri maawoini antawairentzi pipinateri. Iri petawakya pipinateri impoitaintsiri rantawaitake irojatzi pimatantakyaariri ananinkaintsiri rantawaitake.’