Search form

Mateo 21:10

10Irojatzi rareetantapaakari Jesús nampitsiki Jerusalén. Ari rosampitawakaanaka nampitawori, ikantaiyini: “¿Iitaka jirika?”