Search form

Mateo 21:12

Romishitowiri Jesús yompariyetachari tasorentsipankoki

(Mr. 11.15-19; Lc. 19.45-48; Jn. 2.13-22)

12Ikanta Jesús, kyaapaake isaikira tasorentsipanko. Rookapaakeri pimantayetatsiri eejatzi ikaatzi yompariyetachari. Rotatsinkayetapaakero rowantaitariri koriki, eejatzi ikantakero jimpe rowaitziri shiro.