Search form

Mateo 21:18

Riyakatziro kaari kithokitatsi pankirentsi

(Mr. 11.12-14, 20-26)

18Okanta okiteeshetamanai eejatzi ripiyaawo Jesús nampitsiki. Ari ritasheyapaake niyankineki awotsi.