Search form

Mateo 21:23

Ishintsinka Jesús

(Mr. 11.27-33; Lc. 20.1-8)

23Ikanta ripiyaawo Jesús tasorentsipankoki, riyotaantapai eejatzi. Ari ripokashitapaakeri reeware Imperatasorentsitaarewo, itsipatakari Itzinkamipaini, rosampitapaakeri: “¿Jimpe itzimajaantzika pinkathari otyaantzimiri pantantawori jiroka?”