Search form

Mateo 21:30

30Riyaatashitakeri itsipa itomi, ikantakeri eejatzi. Ikantanake irirori: ‘Ari nimatakero, Papá.’ Iro kantacha te riyaatzi.