Search form

Mateo 21:31

31¿Itzimika apite itomi antakerori ikowakeri ipaapate?” Ari rakaiyanakeni, ikantzi: “Iri antakerori retawetakari ketziroini rimperawetakari.” Ikantzi Jesús: “Iriira awisaimine ikaatzi apatotziriri koriki, eejatzi mayempiroyetatsiri, ipinkathariwentairi Pawa. Imaperotatya.