Search form

Mateo 21:32

32Tema ripokake pairani Juan omitsitsiyaatantaneri, ikamantawetakemi jimpe pinkantya pinkameethashiretantaiyaarime, iro kantacha te pikemisantawakeri. Iriima ikaatzi apatotziriri koriki, eejatzi mayempiroyetatsiri, okemisantawakeri. Piñaawetawakari eerokapaini, iro kantacha te pipakayiro jimpe pikantaiyani, ompoñaantyaari pinkemisantawakeri.”