Search form

Mateo 21:33

Kaariperoshireri antawairentzi

(Mr. 12.1-12; Lc. 20.9-19)

33“Pinkemero otsipa noshiyakaawentemiri. Tzimatsi pankitzirori chochokimashi, rotantakotakero maawoini othapiki, riwetsikashitakero rowerowa owaa paata, riwetsikake eejatzi pankoshetantsi onkene raminakoitero. Rithotyaakotake atziri aminerone iwankiremashi. Jatake irirori intaina.