Search form

Mateo 21:41

41Ari rakaiyanakeni, ikantzi: “Ontzimatye ritsitokaiteri jirikapaini kaariperori, raminai itsipa iriiperori aminairone pankirentsimashi, amapiintainirine okithoki iwankire.”