Search form

Mateo 21:42

42Ikantanake Jesús: “Tema piñaanatero okantziri Osankenarentsipero:

Imanintawetakawo mapi wetsikirori pankotsi,

Iro kantzimaitacha ipiriintaitakero mapi pankotsinampiki, roshiyakaitairo iroorikame tzinkamitsi.

Iri Awinkatharite Pawa owairori onampinaki,

Iroowa ayokitziiwentantariri.”