Search form

Mateo 22:16

16Rotyaantanakeri riyotaanewo irirori itsipataanakeri raapatziyanepaini Herodes, ikantapaakeri Jesús: “Yotaantanerí, okaatzi piyotaantziri iroopero ini. Iro ompoñaantyaari riyotakoperoitairi Pawa. Tekaatsi pinthaawakaiya.