Search form

Mateo 22:20

20Rosampitanakeri: “¿Iitaka ashitawori iwairo jaka? ¿Iitaka ashitawori roshiyakaawo?”