Search form

Mateo 22:21

21Ikantaiyini: “Rashi César.” Ikantzi Jesús: “Tema iri César ashitariri, pantantyaanari okaatzi ikowakaimiri, pipinateri. Iriima ikaatzi rashitari Pawa, pantantyaanari okaatzi ikowakaimiri Pawa.”