Search form

Mateo 22:24

24ikantapaakeri: “Yotaantanerí, rosankenatake pairani Moisés, okantzi: ‘Arika inkame apaani atziri, eerorika rowaiyakaanakawo iina, shinetaantsitatsi ragairo irirentzi, rowaiyakagaiyaawo. Roshiyakagairi iriime ashityaarine irirentzi kamaintsiri.’