Search form

Mateo 22:25

25Jame ankantawake: Tzimatsi kaatatsiri 7 irirentzi. Etawori itzimi raake iina, te rowaiyakaawo iina kamake, ragairo itsipa irirentzi.