Search form

Mateo 22:39

39Ari oshiyawo apitetanaintsiri: Ontzimatye petakotaiyaari pisheninka, poshiyakagairi pineshironkatziro eeroka piwatha.