Search form

Mateo 22:4

4Rotyaantake itsipa rimperatanewo, ikantawakeri: ‘Pinkanteri noyaimanewo ripoke roya, nowamaake wathayetatsiri nopira, nokimoshirewentziri notomi raawakaiya.’