Search form

Mateo 22:41

¿Tsika iitaka charinetariri Cristo?

(Mr. 12.35-37; Lc. 20.41-44)

41Rimatanakero irirori Jesús, rosampitakeri Fariseo-paini itsipatakari ipiyotaiyanira.