Search form

Mateo 22:7

7Ikanta ikemake pinkathari, rotyaantake rowayerite, rithonkakeri ritsitokapaakeri tsitokantaintsiri, ritaakero ipanko.