Search form

Mateo 22:8

8Ikantairi itsipa rimperatanewo: ‘Aritake wetsikayetaka owanawontsi oimoshirenkyaari, te opantari noyaimanewo, eero ripoki.