Search form

Mateo 3

Ikamantantakeri Juan omitsitsiyaatantaneri

(Mr. 1.1-8; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)

1Okanta pairani ochempiki saikatsiri Judea-ki, ripokake Juan omitsitsiyaatantaneri, ikamantantzi. 2Ikantantapaake: “Pipakairo pikaariperoshirewaitake, irootaintsi impinkathariwentantai jaka Inkitesatzi.” 3Iro riñaanetakari pairani Kamantantaneri jitachari Isaías, ikantake:

Richeraapiintaitake ochempiki, ikantaitzi:

Powameethatainiri Pinkathari tsika inkenapaake.

Poshiyakayero rotampatzikaitziro awotsi.

4Iithaaretakari pairani Juan, rontyagaitziro iwitzi camello, romathakitakari mashitsimashi. Rañaantari rowayetari maapataki, ririri iyaa pitsi. 5Osheki pokashitakeriri pairani Juan, Jerusalén-satzi, Judea-satzi, ripokashitakeri eejatzi nampiyetawori antawaaki ñaa Jordán. 6Thawetakoyetapaaka ikaariperoshirewaitakera, romitsitsiyaayetawakeri ñaaki Jordán.

7Ripokawetaiyakani Fariseo-paini, eejatzi Sadoc-iite, ikowi romitsitsiyaatyaame. Iro kantzimaitacha ikisathatawakeri Juan, ikantakeri: “Te pikameethashiretaiyini eeroka, poshiyashitakari maanke. ¿Poshiyakaatzi eero rowasanketaitzimi? 8Kyaaryooperorika pipakagairo tsika pikantaweta pairani, pinkameethashiretaiyeni, poshiyaawo pankirentsi kithokitatsiri. 9Eero pikantashirewaitashita: ‘Naaka icharine Abraham-ni, te okowaperota nipakagairo nokaariperoshirewaitzi.’ Pinkeme nonkante: ‘Eero pishamewaitashita piitakaatzi eeroka ikowaperotanewo Pawa, tema kantacha ratziritakairo jiroka mapi, iroowa poyaataiyaarine incharineyetaiyaari Abraham-ni.’ 10Eerorika poshiyawo pankirentsi kithokitatsiri, richekakagaitakawo shacha owaatoki kaari kithokitatsine, ragaitziro ritagaitero.

11Arika ripakaanairo atziri ikaariperoshirewetaka, ari nomitsitsiyaatantakyaari ñaa. Iro kantzimaitacha, awotsikitake matzirori ipinkatharentsitzi, nopinkathatzitari naaka, te onkantya roshiyakaina rimperatanewo nonowikyaantyaanariri i-zapato-te. Iriira oshiyakairone romitsitsiyaatantatyeeyaarime Tasorenkantsi, romitsitsiyaatantatyeeyaarime eejatzi paampari. + 12Tema arika ankowiitero awankire, otekakitziro, irojatzi ataantakyaawori otaaki. Iroowa aye okithoki, otekitakero, owakotakero. Ari inkantaiyaari Awinkatharite eejatzi, rinashiyetaiyaari atziri. Ineshironkayetairi inkaate kemisantanairine, iriima kaari pakairone ikaariperoshirewaitzi, ritagairi paampariki kaari tsiwakanetatsine.”

Romitsitsiyaata Jesús

(Mr. 1.9-11; Lc. 3.21-22)

13Ripokake Jesús antawaaki ñaa Jordán, ipoñaakawo Galilea-ki. Ripokashitakeri Juan romitsitsiyaateri. 14Te ikowaweta Juan romitsitsiyaateri Jesús, ikantawakeri: “¿Oitaka pipokashitantanari naaka nomitsitsiyaatemi? Eeroka omitsitsiyaatenane naaka.” 15Rakanakeri Jesús: “Nokowaperotatzi pomitsitsiyaatena. Iro inintakaakenari Pawa.” Kowanake Juan, ikantziri: “Aritake nomitsitsiyaatakemi.” 16Raanakeri, romitsitsiyaatakeri. Iro ritonkaawetanaka Jesús, oshiyanakawo ashitaryaanakityeeyaame inkite, iñagaitawakeri ripokashitakeri Tasorenkantsi ikenapaake inkiteki roshiyapaakari shiro. 17Ikemaitatzi inkiteki ikantaitanake: “Notomi rinatzi jirika netakokitari, osheki nokimoshirewentakeri.”