Search form

Mateo 3:14

14Te ikowaweta Juan romitsitsiyaateri Jesús, ikantawakeri: “¿Oitaka pipokashitantanari naaka nomitsitsiyaatemi? Eeroka omitsitsiyaatenane naaka.”