Search form

Mateo 3:15

15Rakanakeri Jesús: “Nokowaperotatzi pomitsitsiyaatena. Iro inintakaakenari Pawa.” Kowanake Juan, ikantziri: “Aritake nomitsitsiyaatakemi.”