Search form

Mateo 3:3

3Iro riñaanetakari pairani Kamantantaneri jitachari Isaías, ikantake:

Richeraapiintaitake ochempiki, ikantaitzi:

Powameethatainiri Pinkathari tsika inkenapaake.

Poshiyakayero rotampatzikaitziro awotsi.