Search form

Mateo 4:12

Retanakari rantayetziri Jesús

(Mr. 1.14-20; Lc. 4.14-15; 5.1-11; 6.17-19)

12Ikanta Jesús ikemakowentakeri Juan romonkyaakaantaitakeri. Irojatzi ripiyantanaari irirori Galilea-ki.