Search form

Mateo 4:14

14Ari imonkaatakari ikenkithatakotakeri pairani Kamantantaneri Isaías, ikantake: