Search form

Mateo 4:18

18Irojatzi ipampithacheraatantanakawori inkaare saikatsiri Galilea-ki, iñaapaakeri Simón, iitaitziri eejatzi Pedro, itsipatari irirentzi iita Andrés, itarajaataiyini. Tema tarajaawairentzi rinaiyini.