Search form

Mateo 4:24

24Ikemakotaitakeri Jesús intaina. Ikemaiyakeni eejatzi Siria-satzi, ramayetapaakeniri maawoini mantsiyayetatsiri isheninka, retsiyatakotakaayetainiri. Ramakeri maawoini imatziri inashiyetachari mantsiyarentsi, katsiwaitatsiri, kamanawaitatsiri, kisopookiwaitatsiri. Ramake eejatzi raagayetziri peyari. Ari rithonkiri retsiyatakotakaayetairi Jesús.