Search form

Mateo 5:10

10Kimoshire inkantaiya inkaate inkemaatsitakagaityaari ikameethashiretzira, iri ñagairone impinkathariwentantai Inkitesatzi.