Search form

Mateo 5:14

Oshiyariri ootamentotsi

14“Arika isaike nampitsi tonkaariki, okoñaatzi maawoini arika ootya tsireniriki, te imana nampitsi. Kiteesheetyaakotantaneri pinaiyini eeroka eejatzi, eerokatake yotaayetanairine maawoini atziri, eero pimanimotziri okaatzi piyoyetanairi.