Search form

Mateo 5:17

Ikenkithatakotakero Jesús Inintakaantaitanewo

17“Eero pikenkithashiretashita iro nipokantari nipakaakaimiro pikemisantziro Inintakaantaitanewo, te nokowi eejatzi nipakaakaimiro ikenkithatakotakeri pairani Kamantantaneri. Iro nipokantakari nimonkaatero okaatzi ikenkithatakoitakeri pairani.