Search form

Mateo 5:18

18Imapero nokantzi: Aritake ithonkaiya paata kipatsi eejatzi inkite, iro kantzimaitacha eero ithonkimaita Inintakaantaitanewo, irojatzi imonkaatantakyaari maawoini.