Search form

Mateo 5:24

24ari pookanakeri pipira, piyaatashiteri kisakemiri. Pinkantairi: ‘Asheninká, jame aakameethatawakagaiya.’ Arika paakameethatawakagaiya, pipiyai taapokimentotsiki, pitaapainiri Pawa pipira.