Search form

Mateo 5:3

3“Kimoshire inkantaiya jentashiretatsiri, iri ñagairone impinkathariwentantai Inkitesatzi.