Search form

Mateo 5:31

Ikenkithatakotziro Jesús jokawakagaantsi

31“Ikantaitake eejatzi pairani:

Arika rookawakaitya, ontzimatye impaiteri tsika osankenatakota jokawakagaantsi.